Eelnõu algatamine Väätsa Eakate Kodu müügi peatamiseks

Eelmisel aastal pöördusid paljud Türi valla eakad elanikud minu poole, et peaksime midagi ette võtma mõtte osas, kus hooldekodu soovitakse maha müüa. Novembriks sai valmis volikogu eelnõu, mille plaanime rahvaalgatuse korras (1% valimisealised elanikud) algatada. Volikogu peab seaduse järgi seda ka arutama ja hääletama hakkama. Usun, et sellel on mõju, kuna ühtegi selget põhjust hooldekodu müümiseks pole ja inimeste ulatuslik toetus allkirjade näol on väga konkreetne sõnum ka volinikele.

Allkirju hakkasime koguma juba novembris. Kes veel saab ja tahab toetada, siis laadige siit eelnõu paber alla, pange allkiri ja järgmise nädala kolmapäevaks (9.01) toimetage palun allkirjad minu või Heigo Laaneoksa, Margit Lugna, Aili Varbe kätte.

Allkirju saavad anda ainult Türi valla registreeritud elanikud. Eelnõu allalaadimiseks kliki siia.

Eelnõu ise näeb koos seletuskirjaga välja selline:

EELNÕU nr

 15.11.2018

TÜRI  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

 

Väätsa eakate kodu ja selle hoone säilitamine Türi valla omandis ning Türi valla eelarvestrateegia 2018- 2022 muutmine

 

Otsus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7, § 371 lõike 1 ja § 32 lõike 1 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 11 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 alusel.

1. Väätsa eakate kodu hoone säilitamine Türi valla omandis

Türi vald ei võõranda Türi valla asutust Väätsa eakate kodu ja asutuse toimimiseks vajalikku hoonet Türi tee 1, Väätsa alevik, ega anna seda ühegi juriidilise isiku kasutusse rendile andmise või hoonestusõiguse korras.

 2. Türi valla eelarvestrateegia muutmine

Algatada Türi valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 muutmine, eesmärgiga viia Türi valla eelarvestrateegia arengukavaga kooskõlla selliselt, et eelarvestrateegiast võetakse välja Väätsa  eakate kodu või selle hoone müügist või rentimisest saadavad tulud.

3. Eelarvestrateegia eelnõu koostamine

Eelarvestrateegia muutmiseks vajaliku eelnõu koostab Türi vallavalitsus ja esitab selle vallavolikogule otsustamiseks järgnevaks korralikseks volikogu istungiks.

 

Andrus Eensoo

volikogu esimees

 

Eelnõu koostasid

Türi valla elanikud

 

 

SELETUSKIRI

Türi Vallavolikogu otsuse eelnõule

Väätsa eakate kodu ja selle hoone säilitamine Türi valla omandis ning Türi valla eelarvestrateegia 2018- 2022 muutmine

                                                                                               

I Sissejuhatus

Antud eelnõu on algatatud Türi valla elanike poolt, tuginedes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 1, mis sätestab, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel on õigus teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogule õigusaktide muutmiseks ettepanekuid, mis võetakse volikogus arutlusele.

I Eelnõu koostamise tinginud asjaolud

Türi vallavolikogu kinnitas 30. august 2018 määrusega nr 40 Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Eelarvestrateegias pole mainitud tabelis 4. „Investeerimistegevus“ Väätsa eakate kodu müümist või rendile andmist, kuigi sellest saadav tulu 400 000 eurot, on strateegiasse planeeritud. Vallavolikogu 31.05.2018 istungi protokollis on kirjas, et pärast vallavolinik L. Läänemetsa küsimust, mida plaanitakse 2020. aastal müüa 1,1 miljoni euro eest, selgus valla finantsjuhi seletuse põhjal, et ühe objektina on planeeritud saada tulu Väätsa hooldekodu võõrandamise eest.

Türi valla eelarvestrateegia menetlemisel on rikutud järgnevaid arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmiseks kehtestatud põhimõtteid:

  1. Avalikuks aruteluks esitatud dokumentide põhjal ei olnud Türi valla elanikel võimalik teada saada plaanitavast Väätsa eakate kodu müügist aastal 2020, kuna seda üheski dokumendis ei mainita, kuigi strateegias on müügituludega arvestatud.
  2. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia on vastuolulised. Türi valla arengukavas mainitakse Väätsa eakate kodu toimimine, mille põhjal ei ole võimalik kuidagi järeldada selle planeeritud müümist, mis aga eelarvestrateegias kajastub.

Türi valla  elanikud  soovivad säilitada  Väätsa eakate kodu asutusena ja hooldekodu maja Türi valla omandis, järgnevatel põhjustel:

  1. Eakatel peab säilima võimalus vanaduspäevi veeta võimalikult kodu lähedal, kus elavad nende sõbrad ja lähedased. See on meie jaoks oluline väärtus.
  2. Hooldekodu hoone müümisel või rendile andmisel kaob vallal kontroll teenuse osutamise üle ja teenus võib halveneda ning hind kallimaks muutuda.
  3. Türi vallas on Eesti keskmisest rohkem eakaid inimesi ning elanikkonna vananemise tulemusena nende arv lähikümnendil kasvab, seega ka kulud sotsiaalvaldkonnale. Vallale kuuluv hooldekodu võimaldab vallal kulusid kokku hoida ning oma inimeste eest paremini hoolitseda.

II Otsuse eelnõu sisu

Eelnõuga nähakse ette Väätsa eakate kodu ja selle hoone säilitamine Türi valla omandis. Samuti Türi valla eelarvestrateegia 2018-2022 muutmise otsustamine ja vallavalitsusele ülesande seadmine esitada volikogule eelarvestrateegia eelnõu, milles pole enam arvestatud Väätsa eakate kodu või selle hoone müügist või rendist saadud tuludega.

III Eelnõu mõju

Eelarvestrateegia muutmisel jääb hooldekodu ja ühes sellega kontroll kvaliteedi ja hinna üle, Türi vallale. Samuti välditakse olukorda, kus eraettevõtja teenib kasumit valla ja vallaelanike arvelt.

IV Eelnõu rakendamiseks vajalikud kulutused

Hooldekodu müügist või rentimisest loobumisel tuleb leida plaanitud kulutustele uus katteallikas või hajutada plaanitud kulutused järgnevate aastate peale.