Küsimused Väätsa Prügilas toimuva kohta

Väätsa Prügila varade müügi osas on päris palju lahtisi otsi, küsimusi, millele täna vastuseid ei ole, kuid loodame need siiski saada. Olen tänaseks sellel teemal suhelnud mitme praeguse ja endise Järvamaa omavalitsusjuhiga, et veenduda, kas mäletan kõike õigesti. Olen küsinud konkurentidelt, kes läbi meedia sõrme vibutanud, arvamust ning positiivsena toon ära, et esialgne jutuajamine on olnud ka Ragn Sells ühe esindajaga. Türi volikogus andis prügila juhatus ülevaate toimunust, kuid kahjuks ei tulnud sealt ammendavaid vastuseid. Seetõttu tunnustan tehingu teist poolt valmisolekus suhelda ja tehingu asjaolusid seletada.

Prügila teema on “kuum kartul” ja päris keeruline, sest kõigil sõna võtvatel ja seotud osapooltel on oma ärihuvid, kas ja kuidas need Järvamaa huvidega kattuvad, on valdkonda mitte tundvale inimesele keeruline aru saada. Igal juhul jätkame kohtumisi ja võtame arvamuse ka neutraalsetelt ekspertidelt.

Volikogus olles on täna parim võimalus info hankimiseks ametlik arupärimine. Seetõttu esitasime Türi vallavanemale Pipi-Liis Siemannile 5 volikogu liikme poolt alloleva, mahuka, informatiivse ja üpriski mõtlema paneva arupärimise.

Pilt www.prygila.ee


AS Väätsa Prügila varade võõrandamisest

AS Väätsa Prügila juhatus on sõlminud Ragn-Sellsi tütarettevõtte OÜ R-S Valdus notariaalse võlaõigusliku müügilepingu, mille järgi omandab OÜ R-S Valdus ettevõtte AS Väätsa Prügila varad. Varade müüki põhjendatakse väikeste jäätmemahtude ja sellest tuleneva kahjumiga varasematel majandusaastatel, kui välja arvata kasum 2017. aastal. Samuti väitega, et edaspidi pole Väätsa Prügilat võimalik kasumlikult juhtida.

Väätsa Prügila juhatuse liige Aivar Lõhmus kirjeldas 27.03.2018 Järva Teatajas ilmunud arvamusloos müügiprotsessile eelnenud otsuseid, kus Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatus on heaks kiitnud strateegilise partneri kaasamise. 15.03.2018 Järva Teatajas ilmunud artiklis „Järvalastele kuuluva prügila vara müüakse saladuskatte all“ selgitab AS Väätsa Prügila nõukogu esimees, Türi vallavolikogu eelmises koosseisus Isamaa ja Respublica Liidu ridadesse kuulunud volikogu aseesimees Raivo Pink, et info ettevõtte võimaliku varade müügi kohta on kirjas AS Väätsa Prügila 2016. majandusaasta aruandes, pidades seda piisavaks avalikkuse ja omanike teavitamiseks.

Meile teadaolevalt ei ole ühelgi koosolekul teavitatud varasemalt Järvamaa omavalitsuste volikogude liikmeid ja paljusid 2017. aastal ametis olnud linnapäid- ja vallavanemaid, et strateegilise partneri kaasamine tähendab Väätsa Prügila juhatuse ja nõukogu jaoks mitte äripartneri kaasamist, vaid ettevõtte varade otsustuskorras müümist. Samuti ei ole me tuvastanud mitte ühtegi AS Väätsa Prügila üldkoosoleku otsust, millega on otsustatud ettevõtte kõigi varade müümine.

Väide, et strateegilise partneri kaasamine on otsustatud AS Väätsa Prügila strateegia kinnitamisega, ei ole meie hinnangul asjakohane, kuna tegemist pole eraldi otsusega. Samuti pole varade võõrandamist strateegias üldse märgitud ja partneri kaasamisel on vastupidiselt teine tähendus. Prügila strateegias mainitakse strateegilise partneri leidmist kahel korral. Pärast strateegiliste eesmärkide loetelu 2022. aastaks oodatavate tulemuste all „leitud on strateegiline partner“ ning tulemuskaardis „Kaasatud strateegiline investor jäätmevoogude tagamiseks“.

Varasemalt on Järvamaa omavalitsuste volikogudele tutvustatud AS Väätsa Prügila majanduslikku olukorda, prügila juhatuse hinnanguid tulevastele väljavaadetele ning jutuks on olnud lisaks strateegilise partneri kaasamisele võimalik prügila aktsiate võõrandamine. Juhime tähelepanu, et omavalitsustele kuuluvate aktsiate võõrandamine on võimalik vaid kõigile avatud protsessina, millele eelnevad kohalike omavalitsuste volikogude otsused. Seetõttu ootasid enamus volikogude- ja valla- ning linnavalitsuste liikmed prügila juhatuse ettevalmistusprotsesside jõudmist faasi, kus müügitehingut hakatakse arutama volikogudes.

Türi valla vara valitsemise kord  sätestab: § 18. Vallavara võõrandamise põhimõtted (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine. § 19. Vallavara võõrandamise otsustamine (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse: 1) kinnisvara ja hooneid; 2) vallasvara, mille jääkväärtus on suurem kui 6392 eurot; 3) vallavara ilma enampakkumiseta ning selle vara jääkväärtus on suurem kui 1598 eurot.

Türi vald on AS Väätsa Prügila suuraktsionär, omades suuremat osa üle 5,3 miljoni eurose bilansimahuga ettevõttest. Ettevõtte varade müük, mille tulemusena Türi vallale kuuluva aktsia hind kaotab suurema osa oma väärtusest, on sisuliselt vallavara võõrandamine ning peab meie hinnangul käima vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Türi valla vara valitsemise korras sätestatule. Viimase viie aasta jooksul pole aga ükski Järvamaa kohaliku omavalitsuse volikogu AS Väätsa Prügila varade müüki arutanud ega seda ka otsustanud. Sellisel kujul AS Väätsa Prügila varade võõrandamine ei ole läbipaistev ja kahjustab prügila omanike majandushuve.

Türi vallavanemana olete varasemalt olnud ja olete praegu Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees. Väätsa Prügila on loodud Järvamaa omavalitsuste ühise asutusena, mille tegevussuundade määramisel on liidul senini olnud suunav roll.

Sellest tulenevalt soovime vastuseid järgnevatele küsimustele:

 1. Miks võõrandatakse AS Väätsa Prügila varad, kuid ei võõrandata prügila aktsiaid? Juhul kui plaanis on hilisem prügila aktsiate võõrandamine, siis millisel põhjusel viiakse varade ja aktsiate võõrandamine läbi eraldi ning milline on selle kasu Türi vallale?
 2. Milliste ettevõtetega peeti AS Väätsa Prügila varade võõrandamiseks läbirääkimisi? Millisel alustel tehti ettevõtete osas valik? Milliste kriteeriumite järgi otsustati AS Ragn-Sells ehk nende tütarettevõtte OÜ R-S Valdus kasuks? Kas läbirääkimised olid kõigi ettevõtete osas võrdsed ning kas ja kuidas on läbirääkimised dokumenteeritud?
 3. Miks võõrandatakse AS Väätsa Prügila varad omaniku esindaja nõusolekuta, milleks on kohalikus omavalitsuses volikogu?
 4. Millistest komponentidest koosneb ja milline on müügitehingu hinnavalem ning umbkaudu, kui suur on selle järgi prügila vara võõrandamise hind arupärimisele vastamise hetkel? Kuidas on tehingu müügihinna tasumine kokku lepitud – kas ühekordse tasuna või osade kaupa? Millised on maksete tasumise tähtajad?
 5. Kas AS Väätsa Prügila võõrandamisele minevate varade väärtus on hinnatud ja mis meetodil ning mis on varade hinnanguline kogumaht?
 6. Millised AS Väätsa Prügila varad võõrandatakse?
 7. Kas olete varasemalt teadlik, et strateegilise partneri kaasamise sõnastuse all mõeldi eelnevalt ja hilisemalt tehti tegelikult prügila varade võõrandamise otsus ja sõlmiti vastavad lepingud?
 8. Millise üldkoosoleku otsusega on antud nõukogule volitus prügila varade otsustuskorras müümiseks? Kui seda on tehtud, siis millises sõnastuses ja millisel kuupäeval see tehtud on ning milliste volitustega olid seda teinud üldkoosoleku liikmed?
 9. Kas Türi vallavalitsus on teinud otsuse AS Väätsa Prügila vara võõrandamiseks ning kas Türi valla esindajat prügila üldkoosolekul on volitatud vastavalt hääletama?
 10. Millise loogika ja objektiivsete kriteeriumite alusel otsustati, et otsustuskorras müük on parima tulemuse tagav lahendus?
 11. Kas OÜ R-S Valdusega sõlmitud müügitehing vastab läbipaistvuse kriteeriumitele, lähtudes nõuetest, mis on kohalike omavalitsuste varade realiseerimise osas tavapraktika? Millistel?
 12. Mis saab edasi pärast varade võõrandamist AS Väätsa Prügilast?
 13. OÜ R-S Valdus on registreeritud 16.11.2016 ehk vahetult enne võlaõiguslepingu sõlmimist. Ettevõtte osakapitaliks on 2500 eurot. Kuidas omab ettevõte OÜ R-S Valdus, millel puudub majandustegevus, kompetents ja varad, neid väärtuseid mida AS Väätsa Prügila üldkoosolek, nõukogu ja juhatus on väljendanud oma otsustes?
 14. Millega on garanteeritud, et OÜ R-S Valdus, mis on iseseisev äriühing, mis teeb otsuseid ainult äriühingu põhikirja, ärimudeli ja finantsvõimekuse alusel, suudab AS Väätsa Prügila ja OÜ R-S Valdus vahel sõlmitud asjaõiguslepinguga kaasnevaid kohustusi täita? Kas meedias kõlanud müügi aluseks olevad põhjendused on asjaõiguslepingus fikseeritud ja millises sõnastuses?
 15. Kas AS Väätsa Prügila omab prügila sulgemisfondi? Millises summas sulgemisfond on ette nähtud ja milline on sulgemisfondis olev summa hetkel?
Foto: www.prygila.ee