Pöördumine õiguskantsleri poole seoses Väätsa Eakate Kodu müümisega

Saatsin täna õiguskantslerile avalduse, kuna minu hinnangul on Väätsa Eakate Kodu müümine vastuolus Türi, Väätsa ja Käru valla ühinemislepinguga. Kuna keegi isegi ei tulnud selle peale, et kuskil tekib mõte, et müüks hooldekodu maha, siis pole sõna- sõnalt müüki puudutavat teemat ühinemislepingus. Küll aga on kokku lepitud kvaliteedi ja hinnapoliitika osas, mida ei ole võimalik teha, kui hooldekodu võõrandada. Eraomanikule ei saa omavalitsus kirjutada ette hinna kujundamist ega seda palju ja mida süüa antakse. 

Ühtlasi küsin kuidas ja mismoodi saavad Türi valla elanikud oma õiguste eest seista kui volikogu lepingut rikkunud on. Teatavasti lubas Riigikogu haldusreformi seadust tehes, et iga ühinemislepingu täitmine on 4 aasta jooksul riikliku garantiiga tagatud. Mind nüüd huvitabki, et kui Türil on juba seda rikkuma asutud, siis kuidas lepingut täita.

 

Õiguskantsler Ülle Madise. Pilt: www.err.ee

Pöördumise tekst ise on järgmine:

Lugupeetud proua õiguskantsler

Väätsa Vallavolikogu 24. novembri 2016. a otsuse nr 51 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine“ lisana kinnitati Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemisleping (ühinemisleping). Ühinemisleping oli sõlmitud lähtudes haldusreformi seaduse § 4 lõikest 2 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-st 9¹. Ühinemislepingu punkti 1.3 kohaselt oli leping ühinemise teel moodustunud omavalitsusüksuse organitele ja asutustele alus uue omavalitsusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning raha kasutamisel.

Ühinemislepingu punktis 10.3.8 sätestatakse: „Väätsa eakate kodu ja Käru hooldekeskuse teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga, arvestades selle osatähtsust valla tulubaasi kujunemisel. Türi vallas rajatakse vastavalt senisele arengukavale üldhooldekodu erasektori poolt.“

Türi Vallavolikogu 28. augusti 2018. a määruse nr 26 „Türi valla eelarvestrateegia 2018 – 2022“ tabelis 3.3 „Investeerimistegevus“ real „põhivara müük“ on aasta 2020 müügituludesse sisse arvestatud saadav tulu Väätsa Eakate Kodu müügist. Kuigi volikogule esitatud määruse seletuskirjas ei ole kirjeldatud 2020. a planeeritud müüdava põhivara objekte, selgitas Türi Vallavolikogu 29. mai 2018. a istungil toimunud eelarvestrateegia arutelul Türi valla finantsjuht Aime Roosioja, et osa 2022. a planeeritud tulust soovitakse saada Väätsa Eakate Kodu müügist. 21. augustil 2018. a toimunud Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni koosolekul selgitas Türi valla finantsjuht Aime Roosioja, et 2020.a planeeritud saadav tulu Väätsa Eakate Kodu müügist on 400 000 eurot.

Ühinemislepingu punkti 10.3.8 koostamisel oli seatud eesmärgiks, et Väätsa eakate kodu hooneid ei võõrandataks, vaid nendes toimuks heaperemehelik majandamine ning kvaliteetse hooldusteenuse osutamine. Väätsa Eakate Kodu suutis säästliku majandamise ja mõistlike hindade tõttu ennast ise ära majandada ning esines ka eelarvelist ülejääki. Väljendiga „teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga„ on peetud silmas seda, et Eesti Vabariigis puuduvad seadused, mis võimaldaks kohalikul omavalitsusel kontrollida hooldekodu teenuse hinna kujunemist või sekkuda pakutava teenuse sisu ja kvaliteedi kujunemisse, kui ainult seda omades. Kuna kirjutasin Väätsa vallavanemana ise lepingu selle punkti teksti ettepaneku ja osalesin Väätsa valla esindajana kõigis aruteludes, siis on need asjaolud mulle hästi teada. Kahjuks ei ole neid arutelusid salvestatud ega protokollitud.

Olen sellel teemal kirjutanud oma blogis „Türi vallavalitsus soovib müüa Järvamaa pärli – Väätsa Eakate Kodu“ (kättesaadav: https://vallavanem.ee/turi-vallavalitsus-soovib-muua-jarvamaa-parli-vaatsa-eakate-kodu/), milles käsitlesin pisut lihtsamalt eakate kodu müügiga seonduvat.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 6 lg 1 on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne muu hulgas korraldada eakate hoolekannet. Vastavalt KOKS § 6 lg 2 on kohaliku omavalitsus üksuse ülesanne muu hulgas korraldada turva- ja hooldekodude ülalpidamist. Eelnevast võib aru saada, et kohaliku omavalitsuse üksus peab reeglina pidama ise ülal hooldekodusid, et korraldada eakate hoolekannet. Üksnes juhul, kui selle haldusülesande täitmine ei kahjusta teenuse kvaliteet, avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse ning on majanduslikult põhjendatud (halduskoostöö seaduse § 5) võib haldusülesande täitmise korraldada ümber selle volitamisega eraõiguslikule juriidilisel isikule või füüsilisel isikule ning teenuse osutamisega seotud vara müügiga.

Eeltooduga seoses palun õiguskantslerilt seisukohta järgmistes õiguslikes küsimustes:

  1. Kas ühinemisleping on õiguslikult siduv ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste organitele ainult ühinemise ajal või on see õiguslikult siduv ka ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse organitele pärast kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist?
  2. Kas ühinemislepingu punkt 10.3.8. on piisavalt määratletud, et sellest on tuletatav kohustus säilitada Väätsa eakate kodu ja Käru hooldekeskus valla omandis olevate asutustena, või tuleks seda sätet tõlgendada pigem õiguslikult mitte siduva eesmärgina säilitada teenuse kvaliteet?
  3. Kui ühingulepingu punkt 10.3.8 on võimalik käsitleda keeluna võõrandada eakate hoolekandeks mõeldud asutuse hoonet, kas selline keeld võib tuua müügitehingu tühisuse tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 87 mõttes? Kas seaduse alusel sõlmitud halduslepingu sätet võib pidada „seaduseks“ TsÜS § 87 tähenduses?
  4. Kas kohalikel elanikel on võimalik vaidlustada lepingust tuleneva kohustuse rikkumist ning nõuda rikkumisest hoidumist? Kas see õigus on ainult isikul, kellele on lepinguga konkreetselt määratud siduv õigus ning selle õigus on muutunud sissenõutavaks, või on avalikes huvides võimalik vallaelanikel, keda lepingu kavandatav rikkumine mõjutab või võib mõjutada tulevikus, õigus nõuda lepingu täitmist?
  5. Kas kehtivate seadusete järgi on Türi vallal pärast Väätsa Eakate Kodu võõrandamist eraõiguslikule juriidilisele isikule või füüsilisele isikule, võimalik täita ühinemislepingu punktis 10.3.8 tulenevat kohustust „teenuse kõrge kvaliteet säilitatakse ühes seni kehtinud hinnapoliitikaga, arvestades selle osatähtsust valla ‎tulubaasi kujunemisel‎“?

 

Lugupidamisega

 

 

Lauri Läänemets
Türi Vallavolikogu liige