START- läbirääkimised Paide linna moodustamiseks algasid

Annan oma blogis ülevaate ühinemisläbirääkimiste käigust kus Väätsa kaasa lööb. Seda nii Paide kui ka Türi puhul. Detailseks ei kavatse minna, kuid võimalus teemaga kaasa liikuda peaks väätsakatel olema.

Väätsa vallavolikogu otsustas võtta vastu nii Paide kui Türi ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks, sest otsustamine oli raske. Ühe suuna poolt räägib inimeste harjumus ja arvamus, et sinna on loomulik liikuda, teise suuna poolt aga loogika, et kool ja muud tegevused säilivad kindlamalt. Otsustati läbi rääkida ja saadud tulemused võiksid olla sisendiks otsuse tegemisel- ühel hetkel jõutakse eelarve strateegiani, investeeringu plaanideni ja sisus kokkuleppimiseni, see näitab ühtlasi ka Väätsa võimalused uues omavalitsuses.

Paide raekoja saalis olid Paide linna, Paide valla, Koigi, Imavere, Väätsa, Kareda ja Roosna- Alliku esindajad. Ainuke kes kindla suuna on valinud, on Paide vald. Imavere otsustamine seisab Koigi taga, sest piir Paide linnaga neil puudub, teised on läbirääkimisi pidamas kahel suunal või otsustavad veel selle üle.

Leppisime kokku, et moodustatakse 4 töörühma:

– Finants, selles töörühmas koostatakse investeeringuplaan, tehakse tööjõukulude arvutused, eelarvestrateegia ning kui kõik teised töörühmad on oma tulemused saavutanud, kirjutatakse numbrid taha ja vaadatakse tegelikkusele otsa. Juhib Paide linn.

– Ruumiline kättesaadavus ehk teenused. Teenused jagunevad kolmeks- haridus, sotsiaal ja kommunaal. Juhivad vastavalt Väätsa, Roosna-Alliku ja Paide vald.

– Teenistujate struktuur, siin arutatakse läbi ametnike arvud, asutuste ja valdkonade juhtimine, vajalikud koondamised jne. Juhib Kareda vald.

Kogukonna toimimine- vabaühenduste toetamine, külaelu, siia alla käib ka kultuur. Eestvedaja on Koigi vald.

Töörühmade tulemused soovitakse saada mai kuuks valmis, vahepeal loomulikult arutatakse asjade käiku juhtrühma koosolekutel.

Väätsa, see tähendab siis mina, sain eestvedada hariduse. Meie töörühm peab 21. märtsiks kokku saama, tegema tööplaani, liikmed kokku saama ja paika panema eesmärgid.

Kodutöö

Kõigil oli koduseks tööks mõelda eesmärkidele ja mis on iga ühe jaoks oluline. Väätsa poolt esitasime järgmised eesmärgid ühinemisele:

– teenuste kvaliteedi tõus

– Paide kui maakonnakeskus, mis oleks maakonna arengu vedur, algatusvõimeline- eeldab kommpetentside koondumist

– tasakaalustatud maapiirkondade areng- Väätsa puhul siis mõistame seda atraktiivse elukeskkonnana, et säiliks noortel perekondadel tahe Väätsale elama tulla.

Lühike väljavõte veel pakutust: rahastamismudel, kõiki osapooli võetakse võrdsena, kuidas eemal olevate piirkondade inimesi suudetakse kaasata uue KOV juhtimisse, kolmanda sektori mõju suurendamine kohapeal ning millised teenused meil täna puudu on, mida oleks vaja (näit tugiisik, logopeed jne).

Järgmine juhtrühma koosolek toimub 21. märtsil, siis saame töörühmade esimestest koosolekutest esimese ülevaate.